Dane o nieruchomościach

Art. 154. |Zasady wybor- Wyboru właściwego podejścia oraz metody

1 techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nierucho-mości, funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym, stopień wypo-sażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych.

Art. 155. |Dane o nieruchomościach] 1. Przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w:

– księgach wieczystych,

– katastrze nieruchomości,

– ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

– tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na pod-stawie art. 169,

– planach miejscowych,

– wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe,

– umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także do wyciągów z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru.

Wykorzystane w operacie szacunkowym dane, o których mowa w ust. 1, mogą mieć formę wypisów i wyrysów, poświadczonych przez rze-czoznawcę majątkowego.

Właściwe organy oraz sądy są obowiązane udostępniać rzeczoznawcom majątkowym dane, o których mowa w ust. 1.

Art. 156. [Operat szacunkow- Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Art. 157. (Rozbieżne opinie| W razie istotnych rozbieżności w opiniach

o wartości tej samej nieruchomości, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja za-wodowa rzeczoznawców majątkowych.

Art. 158. (Dane do katastru| Rzeczoznawcy majątkowi przekazują, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3, organom prowadzącym kataster nierucho-mości wyciągi z wykonanych przez siebie operatów szacunkowych, za-wierające opisy nieruchomości oraz ich wartości, w terminie 3 miesięcy od dnia ich sporządzenia.

Art. 159. [Upoważnienie] Rada Ministrów określi, w drodze rozpo-rządzenia, szczegółowe zasady wyceny nieruchomości oraz zasady i tryb sporządzania operatu szacunkowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>