Debata publiczna i jej wyniki

Jednak w wyniku debaty publicznej oraz spraw sądowych (zwłaszcza wspo-mnianego pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny) adwokatura podjęła dyskusję oraz pewne, nowe, kroki (prace nad nowym regulaminem konkursu na aplikację).

Zdaniem byłego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. C. Jaworskiego „liczba adwokatów czynnych w zawodzie z około 5,5 tys. osób winna wzrosnąć do przynajmniej 10 tys. Należy co rok zwiększać liczbę przyjęć na apli- kację, nawiązywać kontakty i rozmowy ze środowiskiem Fundacji Helsińskiej zwalczającej adwokaturę, dyskutować na temat współpracy z uwzględnieniem różnic w zajmowanych stanowiskach. Trzeba podjąć starania o rozładowanie konfliktu między adwokaturą a wydziałami prawa wyższych uczelni, podjąć próbę wyjaśnienia i złagodzenia tego konfliktu” .

Pojawiają się także postulaty większej przejrzystości naboru – adw. H. Rossa proponuje, by „rozważyć propozycję zaproszenia środowiska profe-sorskiego do naszych komisji egzaminacyjnych”711. Z kolei „adw. J. Naumann opowiedział się przeciwko propozycji adw. H. Rossy zaproszenia profesorów wyższych uczelni do udziału w konkursach na aplikację adwokacką. Sformułował zapytanie: w jakim charakterze mieliby tam być? cenzorów, strażników naszej moralności? Wyraził pogląd, że wystarczą przejrzyste kryteria rekrutacji na aplikację, co powinno już rozwiązać problem kreowania negatywnych opinii przez środowisko profesorskie” .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>