Decyzja o ustaleniu trwałego zarządu

W decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu należy określić sposób i terminy zagospodarowania nieruchomości oraz opłaty roczne według stawek procentowych, których wysokość uzależniona jest od celu przeznaczenia nieruchomości. Opłat rocznych nie pobiera się za zarząd nieruchommościami oddanymi pod drogi. Opłaty roczne podlegają aktualizacji, która może być przeprowadzona z urzędu lub na wniosek jed-nostki organizacyjnej. Od wysokości opłat rocznych może być udzielona bonifikata. W przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, właściwy organ może wyznaczyć dodatkowy termin na jej zagospodarowanie, ustalić dodatkowo opłaty roczne lub wygasić prawo trwałego zarządu.

Trwały zarząd może być przeniesiony na wniosek dwóch jednostek organizacyjnych za zgodą organów nadzorujących, w drodze decyzji odpowiednio kierownika urzędu rejonowego lub zarządu gminy. Wygaśnięcie trwałego zarządu może nastąpić:

– po upływie oznaczonego terminu,

– z urzędu ( w przypadkach ustawowo określonych),

– na wniosek jednostki organizacyjnej,

– z mocy prawa (przy zwrocie poprzedniemu właścicielowi nieruchomości wywłaszczonej obciążonej prawem trwałego zarządu),

– w przypadku likwidacji lub zmiany formy prawnej jednostki organizacyjnej.

W wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu, nieruchomość przejmowana jest do zasobu nieruchomości, a za nakłady poczynione przez tę jednostkę właściwy organ wypłaca odszkodowanie, chyba że wygaśnięcie trwałego zarządu nastąpiło na wniosek jednostki organizacyjnej. Przy przekazywaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, jednostki te dokonują wzajemnych rozliczeń za poniesione nakłady.

Prawo zarządu istniejące przed dniem 1 stycznia 1998 r., które przysługiwało państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, z tym dniem zostało przekształcone z mocy prawa w trwały zarząd. W przypadku tworzenia państwowych i komunalnych osób prawnych, osoby te wyposażane są w nieruchomości niezbędne do ich działalności poprzez bezpłatne przeniesienie na ich rzecz prawa własności do nieruchomości lub ustanowienie prawa użytkowania wieczystego bez naliczania pierwszej opłaty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>