Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu powinna zawierać:

– nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały zarząd,

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru nieruchomości,

– powierzchnię oraz opis nieruchomości,

– przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania,

– cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd,

– termin zagospodarowania nieruchomości,

– cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu,

– możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu,

– czas, na który trwały zarząd został ustanowiony.

Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego. Art. 46. [Wygaśnięcie] 1. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji właściwego organu o jego wygaśnięciu.

Właściwy organ może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w razie stwierdzenia, że:

– nieruchomość nie została zagospodarowana zgodnie z decyzją o ustanowieniu trwałego zarządu,

– jednostka organizacyjna nie zawiadomiła właściwego organu o oddaniu nieruchomości w najem, dzierżawę, albo o użyczeniu lub nie uzyskała zgody, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 3,

– nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem w planie miejscowym,

– sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska w stopniu zagrażającym życiu, zdrowiu lub mieniu,

– przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym uległo zmianie, która nie pozwala na dalsze wykorzystywanie nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób, a jednostka organizacyjna nie ma możliwości zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości,

– nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

Wygaśnięcie trwałego zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli nieruchomość, w stosunku do której wygasł trwały zarząd, była wynajęta, wydzierżawiona lub użyczona.

Decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym:

– resortu obrony narodowej – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,

– resortu spraw wewnętrznych i administracji – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– resortu sprawiedliwości – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości,

– Urzędowi Ochrony Państwa – wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z Szefem Urzędu Ochrony Państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>