Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu

Projekt wymiany gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego oka-zaniu, o którym mowa w art. 23 ust. 2, wszyscy uczestnicy wymiany przy-jęli go bez zastrzeżeń.

Projekt scalenia lub wymiany gruntów zatwierdza, w drodze decyzji, terenowy organ administracji państwowej.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, poza wymogami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania admi-nistracyjnego, powinna określać:

– obszar scalenia i wymiany gruntów,

– terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia lub wymiany oraz sposoby rozliczeń, o których mowa w art. 2 ust. 3, art. 8, art. 14 ust. 1 oraz w art. 23 ust. 1,

– przebieg granic nieruchomości w wypadkach, o których mowa w usta-wie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Art. 28. [Forma ogłoszenia decyzji] 1. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów podaje się do wiadomości przez jej odczytanie na zebra-

niu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty, oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia.

Z chwilą upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyzję o zatwier-dzeniu projektu scalenia gruntów uważa się za doręczoną wszystkim ucze-stnikom scalenia.

Decyzję o zatwierdzeniu projektu wymiany gruntów doręcza się uczestnikom wymiany na piśmie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>