Decyzje dotyczące wód morskich

la. W przypadku inwestycji liniowych wprowadzonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właścicielom i użytkownikom

wieczystym nieruchomości, na których inwestycje te mają być realizowane, przekazuje się informacje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 47. [Związanie organu wydającego pozwolenie na budowę] Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalone w decyzji, wiążą organ wydający pozwolenie na budowę.

Art. 48.1 [Wygaśnięcie decyzji] Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, z zastrzeżeniem art. 50a, stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli:

– inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

– zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 35 ust. 1.

Art. 49. (Przesyłanie odpisów decyzji] 1. Do wójta, burmistrza albo pre-zydenta miasta przesyła się odpisy decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu admninistracji publicznej, jeżeli dotyczą one zagospodarowania terenu.

Organy, które w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, nie przesłały odpisów tych decyzji, ponoszą odpowiedzial-ność za szkodę tym wyrządzoną.

Zarząd gminy bada zgodność decyzji, o których mowa w ust. 1, z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 50. |Rejestr decyzji] Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-nu.

Art. 50a.2 [Decyzje dotyczące wód morskich] 1. W stosunku do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego wydaje decyzje, o których mowa w art. 48 pkt 1, oraz wykonuje czynności, o których mowa w art. 49 i art. 50.

W gminach, w granicach których znajdują się morskie wody wewnę-trzne, wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, następuje po uzgodnieniu z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>