Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć:

– dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,

– wypis z katastru nieruchomości,

– wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, uzupełnionych w ra-zie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospo-darowania terenu,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypa-dkach, o których mowa w art. 93 ust. 6 i art. 94 ust. 1.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien przedstawiać w szczególności:

– opis i położenie nieruchomości,

– granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,

– oznaczenia nieruchomości sąsiednich,

– granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek grantu,

– linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a propo-nowany jej podział powodowałby także podział tego budynku.

– 1. Pozytywna opinia, o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5, stanowi pod-stawę do opracowania projektu podziału nieruchomości.

W przypadku dokonywania podziału nieruchomości z urzędu, do opracowania projektu podziału nie jest wymagana opinia, o której mowa w ust. 1.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zmiany lub uchwalenia nowego planu miejscowego, a także utraty ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie której wydano opinię.

– Projekt podziału nieruchomości opracowuje, na wniosek osoby zainte-resowanej, osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie określo-nym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163 i Nr 43, poz. 241 z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z 1991 r. Nr 103, poz. 446 z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115 poz. 741 i Nr 121, poz. 770).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>