>Działalność zawodowa oraz nadawanie uprawnień i licencji zawodowych

Wartości katastralne ustalone w ramach powszechnej taksacji, w okresach rocznych, przeszacowuje się przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu wartości nieruchomości. Podstawą do ustalenia wartości katastralnej poszczególnych nieruchomości są mapy i tabele taksacyjne, w których określa się wartość jednostkową, odpowiednio gruntu i części składowych. Mapy i tabele taksacyjne sporządza organ prowadzący kataster na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych, wykonanego przez rzeczoznawców majątkowych. Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa szczegółowy tryb postępowania przed podjęciem przez radę gminy uchwały w sprawie nadania mocy urzędowej mapom i tabelom taksacyjnym.

O ustaleniu wartości katastralnej poszczególnych nieruchomości orzeka w drodze decyzji organ prowadzący kataster nieruchomości. Wartość katastralna może być aktualizowana na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z urzędu na podstawie indywidualnego oszacowania nieruchomości.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości i jej kontroli oraz rodzaje i wzory dokumentów określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Działalność zawodowa oraz nadawanie uprawnień i licencji zawodowych

W ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami określone zostały ramy prawne trzech nowych – wolnych zawodów, funkcjonujących na rynku nieruchomości, a są to: rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Celem ustawowej regulacji wymienionych zawodów jest zapewnienie profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości cechującej się rzetelnością, wiarygodnością i wysoką jakością usług świadczonych przez osoby wykonujące poszczególne zawody. Podstawę wykonywania każdego z wymienionych zawodów stanowi obecnie ustawa o gospodarce nieru-chomościami, a ten kto prowadzi działalność zawodową w zakresie wymienionych zawodów, bez wymaganych ustawą uprawnień lub licencji zawodowych podlega karze grzywny do 5000 zł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>