Dzierżawa i najem – dalszy opis

6.44“ Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospo-darki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji.

Art. 39. [Przetarg ustny i pisemny] l. Umowę dzierżawy zawiera się po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. Art. 29 ust. 2, 3 i 3a stosuje się odpowiednio.

2. Przetargu nie stosuje się, gdy wydzierżawienie występuje na rzecz jednoosobowej spółki utworzonej przez Agencję, a także jeżeli dotychcza-sowy dzierżawca nieruchomości rolnej złożył Agencji oświadczenie o za-miarze dalszego dzierżawienia tej nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych między dzierżawcą i Agencją, z tym że czynsz nie może być

mniejszy od dotychczasowego. Dotyczy to również spółdzielni produkcji rolnej, które użytkowały nieruchomości rolne przed dniem 31 grudnia 1993 r. i złożą wniosek o ich wydzierżawienie.

3.45 W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy albo nieuzgodnienia nowych warunków dzierżawy w terminie miesiąca od złożenia oświadcze-nia, wydzierżawienie nieruchomości rolnej następuje na zasadach określo-nych w ust. 1.

Art. 39a. [Upoważnienie] 1. Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozpo-rządzenia, określi tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

2. Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospo-darki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji.

Art. 40. [Zwolnienie z czynszu] 1. Nie pobiera się czynszu za użytki rolne klasy VI.

Agencja może zwolnić dzierżawcę z opłat czynszowych na warun-kach określonych w umowie:

– w okresie pierwszych trzech lat dzierżawy użytków rolnych odłogo-wanych co najmniej przez okres jednego roku przed dniem zawarcia umowy dzierżawy,

– na okres nie dłuższy niż pięć lat, w przypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>