Dzierżawa i najem

Art. 38. [Dzierżawa i najem mienia] l. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 38a.

Do nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy i najmu art. 28 stosuje się odpowiednio.

3. Zawieranie z podmiotami zagranicznymi umów dzierżawy nieru-chomości rolnych wchodzących w skład Zasobu nie jest dozwolone w ok-

resie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4.

W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach nieruchomo-ści rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być wydzierżawione podmiotowi zagranicznemu za zgodąMinistra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Art. 3!ta. [Zapewnienie prawa kupna] 1. Mienia wchodzące w skład Za-sobu może być wydzierżawione lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym z zapewnieniem dzierżawcy lub najemcy prawa kupna podmiotu dzierżawy lub najmu najpóźniej z upływem okresu, na jaki zawarta została umowa.

W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

– wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu,

– czynsz roczny w wysokości równej sumie wartości przedmiotu dzier-żawy lub najmu podzielonej przez liczbę lat, na którą została zawarta umowa, i oprocentowania nie spłaconej części tej wartości.

W umowie sprzedaży cenę ustala się jako sumę wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu i oprocentowania należnego za okres od dnia zawarcia tej umowy. Na poczet ceny zalicza się wpłacony czynsz.

Jeżeli wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu została ustalona w umowie, o której mowa w ust. 1, według innego miernika wartości niż pie-niądze, Agencja nie stosuje oprocentowania.

W przypadku rozwiązania dzierżawy lub najmu przed upływem okre-su, na jaki została zawarta, wpłacony czynsz nie podlega zwrotowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>