Efektywność systemów

Zasięg oraz koszty pomocy prawnej. W praktyce światowej spotyka się różne kryteria służące ocenie wywiązywania się przez państwo z obowiązku zapewnienia dostępu do pomocy prawnej obywatelom, których nie stać na opłacenie prawnika. Zbiera się m.in. informacje pozwalające określić bezwzględną wielkość środków przeznaczanych na pomoc prawną oraz, na przykład, rozpatruje wydatki państwa na ten cel w przeliczeniu na jednego obywatela w stosunku do dochodu narodowego per capita. Pozwala to porównać skalę wydatków w różnych państwach przy uwzględnieniu ich zamożności . W niektórych państwach, tam, gdzie przyznanie pomocy prawnej uzależnione jest od ustalonego minimum dochodów i stanu posia-dania (np. Holandia), oblicza się liczbę obywateli, którzy ze względu na sytuację majątkową mają prawo do pomocy prawnej opłacanej w całości lub w części przez państwo.

Efektywność systemów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednym z kryteriów oceny systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest obliczenie średniego wydatku ponoszonego przez państwo na tę pomoc w jednej sprawie. Pozwala to na porównanie kosztów pomocy prawnej przy stosowaniu rozmaitych systemów – na przykład przyjętego w Polsce systemu pomocy prawnej z urzędu (ex officio) i systemu, w którym prawnicy zajmują się udzielaniem nieopłaconej pomocy prawnej pracując etatowo i zajmując się tylko takimi sprawami (np. instytucja „biura obrońcy publicznego” funkcjonująca m.in. na Litwie, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych). Dla obliczenia średniego kosztu sprawy potrzebne są dane dotyczące wydatków ponoszonych przez państwo na pomoc prawną z urzędu oraz informacja o ilości spraw prowadzonych z urzędu w skali kraju”. W Polsce dane, które pozwoliłyby na rzetelne wyliczenia tego rodzaju, nie są gromadzone.

W niniejszym artykule pokazujemy, jakimi danymi w Polsce dysponujemy, a jakich nam brak. Pomimo tych braków te dane, które mamy, pozwalają na sformułowanie pewnych wniosków. Postaramy się, między innymi, rozważyć następujące pytania:

– czy organa władzy wiedzą, ile Państwo polskie wydaje pieniędzy na pomoc prawną i jakie konkretne usługi pokrywają te wydatki?

– jaki jest zasięg pomocy prawnej z urzędu w Polsce – ilu ludziom jej się udziela i w jakich sprawach czy można wierzyć danym prezentowanym przez Główny Urząd Statystyczny?

– czy w Polsce jest odpowiednia liczba adwokatów i radców prawnych? Czy są oni w stanie zaspokoić potrzeby rynku usług prawnych?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>