Formularze opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Osoba podejrzana, tj. osoba, wobec której wydano postanowienie o przed-stawieniu zarzutów lub przedstawiono jej zarzuty i przesłuchano w charakterze podejrzanego, jest stroną postępowania, która na podstawie art. 6 k.p.k. korzysta z prawa do obrony, w tym z prawa do korzystania z pomocy obrońcy. O uprawnieniu tym, jak i innych uprawnieniach, podejrzany jest informowany przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze przed pierwszym przesłuchaniem. Stosownie do treści art. 300 k.p.k. pouczenie ma formę pisemną i wręcza się je podejrzanemu, przy czym fakt otrzymania pouczenia potwierdza on podpisem.

Opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularze protokołów przesłuchań i druki pouczeń wskazują na podstawę prawną i treść uprawnień i obowiązków. Nie wskazują jednak w sposób szczegółowy i oczywisty, w jaki sposób uprawnienie do „korzystania z pomocy obrońcy” wykorzystać oraz w jaki sposób, będąc pozbawionym wolności, udzielić adwokatowi pełnomocnictwa do występowania w sprawie . Na tym etapie postępowania niezorientowany w obowiązujących przepisach podejrzany nie otrzymuje także pisemnej informacji o możliwości wystąpienia do sądu o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>