Gospodarka finansowa Agencji

Art. 20. [Dochody Agencji] 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Dochodami Agencji są:

– należności z tytułu sprzedaży mienia Skarbu Państwa,

– 19 opłaty z tytułu zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego oraz z tytułu najmu,.

– zysk uzyskany z gospodarowania, majątkiem Skarbu Państwa,

– inne dochody.

3. Środki finansowe Agencji są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie oraz na funkcjonowanie Agencji.

Art. 2Oa.20:l [Wpłaty wysokość] 1. Agencja jest obowiązana wpłacić w ratach, zwanych dalej „wpłatami”, na rachunek budżetu państwa równo-wartość części sumy kwot odsetek i rat kapitałowych obligacji restruk-turyzacyjnych, wyemitowanych przez Ministra Finansów na podstawie us-tawy budżetowej na rok 1996 w celu zwiększenia funduszy własnych i re-zerw Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwanego dalej „BGŻ SA”, z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia Agencji.

Coroczna wielkość wpłat wynosi 30% wpływów pieniężnych Agencji, z tytułów określonych w art. 20 ust. 2, uzyskiwanych w poszcze-gólnych latach.

Wpłaty dokonywane są począwszy od szóstego roku licząc od końca roku, w którym wyemitowano obligacje restrukturyzacyjne, z zastrzeżeniem ust. 4.

Przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 3, coroczna nadwyżka środków finansowych Agencji, w części przekraczającej wielkość tej nadwyżki finansowej ustalanej w rocznych planach finansowych w trybie przepisów określonych w art. 21, podlega przekazaniu na rachunek budżetu państwa na poczet wpłat.

Nadwyżkę określoną w ust. 4 Agencja przekazuje do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała.

Minister Finansów, w drodze zarządzenia, określi wysokość zobo-wiązania Agencji z tytułów, o których mowa w ust. 1, terminy wpłat, o których mowa w ust. 2, oraz organ właściwy do ich poboru.

Do zobowiązań Agencji, o których mowa w ust. 2 i 4, mają zastoso-wanie przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podat-kowych (Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426).

Art. 21.20b [Kierunki rozdysponowania środków] Roczny plan finansowy Agencji i kierunki rozdysponowania środków finansowych ustala Prezes Agencji w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa oraz Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Art. 22. [Możliwość zaciągania kredytów] 1. Dla pełnego pokrycia wy-datków Agencja może zaciągać kredyty krótkoterminowe.

Zaciąganie kredytów długoterminowych wymaga zgody Ministra Fi-nansów.

Agencja może dokonywać za zgodą Ministra Finansów emisji obligacji.

Art. 22a. [Rozwinięcie] Przy ustalaniu, określonych w ustawie – Prawo bankowe, granic koncentracji kredytów i innych zobowiązań Agencji wobec Banku Gospodarki Żywnościowej nie uwzględnia się zobowiązań przejmowanych na podstawie art. 14 ust. 3.

Art. 23. [Poręczenia i gwarancje] Agencja może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, do wysokości określonej w planie finansowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>