Gospodarka mieszkaniowa i socjalna

Art. I. [Zakres regulacji] Ustawa reguluje zasady gospodarowania mie-niem Skarbu Państwa w odniesieniu do:

– nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo-wych i parków narodowych,

– innych nieruchomości i składników mienia pozostałych po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń,

– lasów nie wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości, określonych w pkt 1 i 2.

Art. 2. [Zasady gospodarowania] l. Zasady gospodarowania obejmują mienie, o którym mowa w art. 1, znajdujące się:

– w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych,

– w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych,

– w użytkowaniu lub faktycznym władaniu osób fizycznych, osób pra-wnych oraz innych jednostek organizacyjnych,

– w Państwowym Funduszu Ziemi.

2? Zasady gospodarowania obejmują także nieruchomości rolne przejmowane na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji administracyjnych lub z innych tytułów.

Art. 2a. [Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej] Ilekroć w ustawie jest mowa o „państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej”, rozumie się przez to przedsiębiorstwa państwowe:

– któiych podstawowym przedmiotem działalności – zgodnie z aktem o utworzeniu -jest produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produk-cja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyj-nego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowla ryb, a także świadczenie usług w zakresie rozrodu koni,

– utworzone po dniu 31 grudnia 1989 r. w wyniku podziału przedsiębiorstw państwowych, określonych w pkt 1, jeżeli na podstawie wydanej przez Główny Urząd Statystyczny klasyfikacji rodzaju działalności zaliczone zostały do przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziale rolnictwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>