Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 24. [Formy gospodarowania Zasobem] 1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:

– sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach określonych w rozdziale 6,

– oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom pra-wnym lub fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8,

– wniesienia mienia lub jego części do spółki,

– oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25,

– przekazania w zarząd.

Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji.

Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo przypadkach odłogowane.

4 22» Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości rejonowy organ rządowej administracji ogólnej przekazuje nieodpłatnie, w drodze decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się odpowiednio.

4a.22b Agencja może nieodpłatnie przelazywać Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie lasy, a także grunty nadające się do zalesienia, inne niż określone w ust. 4. Przekazanie następuje w dordze umowy zawartej między Prezesem Agencji a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>