Grupa badana w sądach – wyniki

Różnic w poziomie zadowolenia skazanych badanych w zakładach karnych właściwie nie ma. Z perspektywy czasu i wobec faktu skazania oceniali oni swych obrońców z urzędu i wyboru podobnie. Można chyba przyjąć, iż jednym z kryteriów ich oceny był wynik sprawy, a ten w przypadku wszystkich badanych okazał się podobny – uznanie za winnego i skazanie na karę pozbawienia wolności.

W przypadku grupy badanej w sądach, w trakcie prowadzenia sprawy, poziom zadowolenia ze współpracy z adwokatem z urzędu był niższy.

Wśród reprezentowanych z urzędu badanych w zakładach karnych zadowolenie z adwokata deklarowało więcej osób w przypadku obrony obowiązkowej lub obrońcy przyznanego w inny sposób (bez ich wniosku) niż osób z obrońcą przyznanym na ich wniosek – odpowiednio 50% i 35% z każdej grupy.

Badanych pytaliśmy o przyczyny zadowolenia lub niezadowolenia ze współpracy z prawnikiem. Z listy propozycji ankietowani wybierali do trzech odpowiedzi. Podane poniżej procenty nie sumują się do 100%, ponieważ stanowią procent liczby wskazań danej odpowiedzi.

Przyczyny zadowolenia i niezadowolenia ze współpracy z prawnikiem. Wśród powodów zadowolenia znacznie więcej osób w przypadku prawnika z urzędu podaje to, że przychodzi on na sprawy oraz że jest sympatyczny i grzeczny. Czy nie można by z tego wysnuć wniosku, że niższe są oczekiwania wobec obrońcy czy pełnomocnika z urzędu i już sam fakt, że prawnik przychodzi na rozprawę, czy że jest sympatyczny, zasługuje w oczach reprezentowanych na wysoką ocenę?

Reprezentowani z urzędu znacznie rzadziej natomiast (w porównaniu z reprezentowanymi z wyboru) podkreślają zaangażowanie i starania adwokata, znajomość sprawy i akt sprawy, informowanie o sprawie.

Reprezentowani badani w sądach (242 osoby). Wiek badanych nie ma wpływu na różnice w wyrażaniu zadowolenia bądź niezadowolenia ze współpracy z prawnikiem. Także płeć badanych wpływa na zadowolenie jedynie nieznacznie – zadowolonych kobiet jest o 5% więcej niż mężczyzn. Podobnie większego wpływu nie ma wykształcenie, choć najwięcej zadowolonych jest wśród osób z wykształceniem wyższym. Ma natomiast wpływ na zadowolenie z pełnomocnika poziom życia badanych, rola procesowa oraz to, w jakim wydziale sądu toczy się sprawa.

Poniższe dane ukazują następującą tendencję – im wyższy poziom życia, tym większe zadowolenie z pomocy prawnej. Jest tak prawdopodobnie dlatego, że osoby, które stać na wynajęcie prawnika, są reprezentowane przez prawnika wedle swojego wyboru, częściej są z tej pomocy zadowolone, łatwiej im egzekwować wyższy poziom usług.

Działania podejmowane przez osoby niezadowolone ze współpracy z prawnikiem (osoby reprezentowane, niezadowolone, w sądach i zakładach karnych – razem 126 osób). Zebrane przez nas dane wskazują, że z niezadowolenia ze współpracy z prawnikiem nie wynika jeszcze podjęcie w związku z tym konkretnych działań. Spośród osób, które deklarowały niezadowolenie ze współpracy z adwokatem (126 osób), tylko jedna trzecia (39 osób) podjęła jakieś działania.

Osoby niezadowolone ze współpracy z adwokatem częściej podejmują działania w wydziałach niekarnych (35%) niż w karnych (25%). Wśród niezadowolonych ze współpracy z adwokatem działania podjęło znacznie więcej powodów (45%) niż pozwanych (35%) czy oskarżonych (15%). Częściej działania podejmowały kobiety – 35% niezadowolonych zdecydowało się na ten krok, podczas gdy w przypadku mężczyzn – 25%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>