Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Forum Pomocy Prawnej. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała w Sejmie RP, przy współudziale Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Forum Pomocy Prawnej (7-8 VI 2002 r.). Podczas Forum przedstawiona została informacja o badaniach prowadzonych przez HFPC, wyniki badań oraz propozycje zmian praktyki i prawa w dziedzinie dostępu do pomocy prawnej. W Forum wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących organa władzy, korporacje prawnicze, organizacje pozarządowe i świat nauki. Doświadczeniami innych krajów podzielili się eksperci z zagranicy .

Europejskie Forum Pomocy Prawnej. W ramach projektu odbyło się także Europejskie Forum Pomocy Prawnej (5-7 XII 2002 r.), w Budapeszcie (the European Forum on Access to Justice) . W Forum wzięli udział przedstawiciele ministerstw sprawiedliwości, sądownictwa, adwokatur i organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Rosji oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych – Komisji i Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Banku Światowego. W ramach przygotowań do Forum opracowano 10 raportów na temat dostępu do pomocy prawnej w krajach kandydujących do Unii Europejskiej (w tym Polski). Podczas Forum przedstawiona została informacja o badaniach prowadzonych przez HFPC. Raporty krajowe są dostępne, w języku angielskim, pod adresem internetowym: http://www.pili.org/library/access/country_reports.html

Gromadzenie materiałów. Przy okazji prowadzenia programu HFPC zbiera (w dużej mierze dzięki udziałowi partnerów programu i współpracy z ekspertami z wielu krajów) liczne materiały dotyczące problematyki dostępu do pomocy prawnej oraz standardów międzynarodowych i rozwiązań przyjmowanych w praktyce innych państw. Chcemy te materiały udostępniać zainteresowanym podmiotom – pierwszym krokiem było przetłumaczenie i publikacja wybranych materiałów dla uczestników Forum Pomocy Prawnej. Materiały te są także dostępne na stronie internetowej Fundacji (www.hfhrpol.waw.pl). W ramach programu powstała także stworzona przez partnerów projektu strona internetowa Access to Justice, w języku angielskim (www.pili.org/access), służąca publikacji materiałów oraz wymianie informacji na temat dostępu do pomocy prawnej.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka będzie nadal podejmowała problematykę związaną z pomocą prawną. Zorganizowanie Forum Pomocy Prawnej w Sejmie RP, jak i publikacja niniejszego raportu, kończą pierwszy etap tego programu. Kolejne zamierzone przez nas działania to m.in.:

– publikacja skróconej wersji niniejszego raportu w języku angielskim i rosyjskim

– opracowanie i publikacja informatorów dla obywateli, dotyczących m.in. możliwości uzyskania pomocy prawnika i zawierających wskazówki, jak radzić sobie we współpracy z prawnikiem, co robić w przypadku kłopotów w tej współpracy, itp.

– kontynuacja badań prawa i praktyki w dziedzinie pomocy prawnej z urzędu – publikacje na temat pomocy prawnej w periodykach prawniczych

– udział w debacie publicznej i pracach podejmowanych dla polepszenia dostępu do pomocy prawnej i jakości tej pomocy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>