Informacje otrzymane od prokuratorów

Jeżeli nawet do wystąpienia ze stosownymi wnioskami dojdzie niezwłocznie, prokurator nada bieg wnioskowi o wyznaczenie obrońcy z urzędu lub też pouczony podejrzany sporządzi wniosek, w którym należycie wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony, nie przesądza to jeszcze o tym, że obrońca wyznaczony przez sąd podejmie swoje czynności niezwłocznie. Sąd bowiem musi wyznaczonego z listy adwokatów obrońcę poinformować pisemnie o nałożonym obowiązku zawodowym, a tenże stosowne pismo odebrać (a może np. być na urlopie lub chorować). Dane wyznaczonego obrońcy sąd przekazuje prokuratorowi, aby ten mógł należycie powiadamiać obrońcę o czynnościach procesowych wymagających jego udziału.

Z informacji otrzymywanych od prokuratorów i osób zwracających się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z prośbą o pomoc wynika, że w niemałej liczbie przypadków do pierwszego osobistego kontaktu pomiędzy podejrzanym a jego obrońcą dochodzi podczas czynności końcowego zaznajomienia się z aktami sprawy przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, w której to czynności udział obrońcy w wypadkach obrony obligatoryjnej, określonych w art. 79 k.p.k., jest obowiązkowy.

Celem usprawnienia przebiegu postępowania zmiany k.p.k. zlikwidowały obligatoryjny udział obrońcy z urzędu w czynnościach poprzedzających zamknięcie postępowania. Zlikwidowano także obowiązek powiadomienia podejrzanego i obrońcy o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania wprowadzając instytucję powiadomienia „na wiosek podejrzanego lub jego obrońcy” . Nie ulega wątpliwości, że rozwiązania te w związku z przypadkami niestawiennictwa obrońców (często z powodu kolizji terminów) mogą mieć wpływ na tempo zakończenia postępowania przygotowawczego. Nie można jednak uniknąć pytania, czy nie odsuwają one w czasie – aż do pierwszej rozprawy sądowej – osobistego kontaktu oskarżonego z obrońcą z urzędu.

Prawo polskie przewiduje

Z przytoczonych wyżej orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wynika, że przy braku środków na wynajęcie adwokata zagrożenie karą pozbawienia wolności jest jednym z kryteriów decydujących o konieczności zapewnienia oskarżonemu obrońcy (obok skomplikowania sprawy czy zdolności oskarżonego do samodzielnej obrony).

Prawo polskie przewiduje, że oskarżony musi mieć obrońcę (obrona obligatoryjna) m.in. wtedy, jeśli zarzucono mu zbrodnię (czyli przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą) .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>