Jakie informacje powinien zawierać protokół przetargu?

Protokół przeprowadzonego przetargu powinien zawierać następujące informacje:

– termin i miejsce przetargu,

– oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, według ewidencji gruntów i księgi wieczystej,

– o obciążeniach nieruchomości,

– o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu, wraz z uzasadnieniem,

– o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową, wraz z uza-sadnieniem,

– najwyższą cenę osiągniętą w przetargu lub informację o złożonych ofertach, wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich,

– imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę osoby usta-lonej jako nabywca nieruchomości,

– imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej.

Protokół przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.

§ 10. 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą lub żaden z uczestników przetargu pisemnego nie za-oferował ceny wyższej od wywoławczej.

W przypadku przetargu zakończonego wynikiem negatywnym stosuje się § 4 ust. 6.

§ 11.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z prze-prowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nierucho-mości Skarbu Państwa, albo do zarządu gminy, jeżeli przetarg dotyczy nie-ruchomości stanowiących własność gminy.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetar-gu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

Wojewoda lub zarząd gminy może uznać skargę za niezasadną, naka-zać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, właściwy or-gan wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

W razie unieważnienia przetargu stosuje się przepis § 4 ust. 6.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>