Koszty planów zagospodarowania przestrzennego

Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powstaje:

– w przypadku, o którym mowa w ust. 1, pkt 1, po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie stosownego przepisu szczególnego,

– w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po upływie 3 miesięcy od dnia ustalenia warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejs-cowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, po upływie dwóch mie-sięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabu-dowy i zagospodarowania terenu.

Zadaniem dla realizacji celów publicznych, w rozumieniu ustawy, jest każda działalność państwa lub gminy, wynikająca z ustaw, o ile wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i jest finanso-wana w całości lub części z budżetu państwa lub gminy.

Za zadanie dla realizacji celów publicznych może być także uznane, na wniosek właściwego ministra lub wojewody, zadanie służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, realizowane w całości ze środków własnych inwestora. Do zadania takiego stosuje się przepisy rozdziału 6 ustawy, a zobowiązania, o których mowa w art. 62 ust. 6 i art. 65 ust. 1 obciążają inwestora.

Art. 14. [Koszty planów] Koszty sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obciążają budżet gminy, a w przypadkach określonych:

– w art. 13 ust. 1 pkt 1 – budżet państwa, a budżet gminy w zakresie, w jakim plan sporządza się w celu wykonania zadań własnych gminy,

– w art. 13 ust. 1 pkt 2 – budżet państwa.

Art. 15.' [Plan zastępcz- 1. Jeżeli rada gminy, w przypadkach o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, nie podejmuje uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, woje-woda wzywa gminę do podjęcia uchwały, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie lub upływie jednego roku od dnia podjęcia tej uchwały i nieuchwalenia przez radę gminy planu, sporządza plan i wydaje zarządzenie zastępcze. Przyjęty w tym trybie miejscowy plan zagospoda-rowania przestrzennego wywołuje skutki prawne, jak miejscowy plan za-gospodarowania przestrzennego uchwalony przez radę gminy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>