Krajowa Rada Radców Prawnych

Niestety dane podawane przez organy samorządu zawodowego nie do końca oddają liczbę wyznaczonych pełnomocników. Niektórzy sędziowie bowiem przyznają, że omijają oficjalne, określone prawem, procedury Tam, gdzie prawo wymaga, by po przyznaniu przez sąd pełnomocnika konkretną osobę do prowadzenia sprawy wyznaczył samorząd zawodowy, bywa inaczej. Sędziowie o postanowieniu o wyznaczeniu pełnomocnika informują konkretnego adwokata lub radcę prawnego, omijając samorząd zawodowy .

Z informacji Krajowej Rady Radców Prawnych o liczbie wydanych peł-nomocnictw dla radców prawnych jako pełnomocników z urzędu można wnioskować, że powoływanie radców prawnych w tym charakterze nie jest zbyt powszechne. Istniejąca możliwość nie jest więc wystarczająco wykorzystywana. Choć z roku na rok wyraźnie widać tendencję wzrostową w liczbie spraw, w jakich wyznaczani są radcowie prawni, to jednak wydaje się, że można by ich wyznaczać częściej, odciążając w ten sposób adwokaturę . Nie wymagałoby to nawet zmian legislacyjnych, a jedynie zmiany praktyki sądowej. To od sądu zależy bowiem, czy jako pełnomocnik z urzędu wyznaczony zostanie adwokat, czy radca prawny.

Dodatkowo radcom prawnym umożliwiono obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia, lecz dopiero przyszłość pokaże, w jakiej liczbie takich spraw radcowie prawni będą stawali (a w tym, w jakiej ilości spraw będą wyznaczani z urzędu) .

Dla kwestii obciążenia prawników świadczeniem pomocy prawnej osobom ubogim nie bez znaczenia jest fakt, że radców prawnych jest w Polsce więcej niż adwokatów, choć nie wszyscy mogą być pełnomocnikami osób fizycznych (osób fizycznych nie mogą reprezentować radcowie wykonujący zawód na podstawie umowy o pracę).

Wpływ spraw do sądów oraz liczba osądzonych w sprawach karnych Liczbę spraw prowadzonych przez adwokatów (pamiętając jednak, iż prezen-towane dane są zaniżone) zestawić warto z rocznym wpływem spraw do sądów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>