Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej państwa

Art. 55.2 [Analizy, studia, koncepcje, programy] W celu określenia pod-staw i kierunków polityki przestrzennej państwa naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz wojewodowie prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i sporządzają programy odnoszące się do obszarów i zagadnień – odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych prac.

Art. 5G.1 [Strategia rozwoju kraj- 1. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w trybie prac nad strategią rozwoju kraju sporządza i aktualizuje koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, określającą zwłaszcza przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania i cele oraz kierunki tej polityki.

Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych przedstawia Radzie Ministrów koncepcję, o której mowa w ust. 1. Rada Ministrów usiała, w jakim zakresie koncepcja ta będzie stanowić podstawę sporządzania pro-gramów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpły-wających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast przedkłada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koncepcję polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast powołuje Państwową Radę Gospodarki Przestrzennej jako organ doradczy w sprawie koncepcji polityki prze-strzennego zagospodarowania kraju oraz ustala w regulaminie organizację i zasady działania tej rady.

Art. 57.2 [Studium zagospodarowania przestrzennego] I. Wojewoda w oparciu o koncepcje polityki przestrzennego zagospodarowania kraju spo-rządza studium zagospodarowania przestrzennego województwa, określające uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa oraz obszary przewidywane do realizacji tej polityki.

la. W studium umieszcza się także wpisane do rejestru zadania rządowe, służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych oraz obszary przewidywane do realizacji tej polityki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>