Kwalifikacje zarządcy nieruchomościami

2. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Art. 187. [Kwalifikacje] 1. Licencję zawodową zarządcy nieruchomości nadaje się osobie, która:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów warto-ściowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód,

– posiada co najmniej średnie wykształcenie,

– ukończyła kurs kwalifikacyjny,

– odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami,

– przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do otrzymania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami.

Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać licencję zawodową zarządcy nieruchomości po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego.

Art. 188. (Odpowiedzialność zawodowa] 1. Zarządca nie wypełniający obowiązków, o których mowa w art. 186, podlega odpowiedzialności za-wodowej.

Wobec zarządcy mogą być orzeczone z tytułu odpowiedzialności zawodowej następujące kary dyscyplinarne:

– upomnienie,

– nagana z wpisem do centralnego rejestru zarządców,

– zawieszenie licencji zawodowej na okres od 6 miesięcy do roku,

– zawieszenie licencji zawodowej do czasu ponownego zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym,

– pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ubiegania się o ponowne jej nadanie po upływie 3 lat od dnia pozbawienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>