Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – opis

Art. 10. [Zakres plan- 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb:

– przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

– linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,

– tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie roz-graniczające te tereny,

– granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

– zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgra-niczające tereny tej infrastruktury,

– lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz za-gospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

– zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

– szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

– tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczenia ścieków bądź zbiorników bezod-pływowych,

– tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

– granice obszarów:

– zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

– rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

– przekształceń obszarów zdegradowanych.

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dołącza się prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, sporządzoną przez biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>