Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Art. 6.' (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania] 1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierun-ków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”.

Zarząd gminy sporządza studium uwzględniając uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa. Zarząd gminy przedkłada studium do zaopiniowania organom, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 4. Nienadesłanie opinii, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia studium, uważa się za brak uwag.

– dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

– występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepi-sów szczególnych,

– stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

– prawa własności gruntów,

– jakości życia mieszkańców,

– zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

– obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie przepi-sów szczególnych,

– lokalne wartości zasobów środowiska przyrodniczego i zagrożenia środowiskowe,

– obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłączone z zabudowy,

– obszary zabudowane, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, terenów wy-magających przekształceń lub rehabilitacji,

– obszary, które mogą być przeznaczne pod zabudowę, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

5- obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynikającą z potrzeby zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspól-noty samorządowej,

– kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym ob-szary, na których będą stosowane indywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,

– obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów zagospodaro-wania przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu na istniejące uwarunkowania,

– obszary przewidywane do realizacji zadań i programów wynikających z polityki, o której mowa w ust. 2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>