Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów m.in. nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, bądź też najmu lub dzierżawy. Pośrednik może wykonywać czynności zawodowe osobiście lub przy pomocy innych osób, ponosząc za nie odpowiedzialność zawodową. Zakres czynności pośrednictwa określa się w umowie pośrednictwa zawartej między pośrednikiem a zamawiającym.

Natomiast zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Zarządca działa na podstawie umowy o zarządzanie za-wartej z właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką, której przysługują prawa do nieruchomości.

Zarówno pośrednik w obrocie nieruchomościami, jak i zarządca nieruchomościami zobowiązani są przy wykonywaniu czynności zawodowych stosować przepisy prawa i standardy zawodowe, kierując się zasadami etyki zawodowej oraz zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których wykonuje czynności. Za niewypełnianie lub naruszenie ustawowych obowiązków pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nierucho-mościami podlega odpowiedzialności zawodowej w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej. O zastosowaniu kar dyscyplinarnych przewidzianych w ustawie orzeka w drodze decyzji Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami mogą prowadzić również podmioty gospodarcze, z zastrzeżeniem wykonywania czynności zawodowych przez osoby zatrudnione przez te podmioty, i posiadające uprawnienia i licencje zawodowe. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast prowadzi centralne rejestry osób posiadających uprawnienia i licencje nadane w ramach poszczególnych zawodów, które to rejestry podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Prezesa UMiRM. Natomiast wojewodowie ogłaszają w wojewódzkich dziennikach urzędowych wyciągi z centralnych rejestrów dotyczące osób zamieszkałych w tych województwach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>