Nabywanie nieruchomości pod autostrady

Art. 26. [Nabywanie nieruchomości] Agencja nabywa na własność Skarbu Państwa nieruchomości na cele budowy autostrad, w drodze umowy, z zastrzeżeniem art. 27.

Art. 27. [Przejście własności z mocy prawa] 1. Nieruchomości przez-naczone na pasy drogowe autostrad, stanowiące własność gminy, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji, dotycząca tych nieruchomości, stała się ostateczna.

Za nieruchomości, o których mowa w ust. 1, gminie przysługuje od-szkodowanie, ustalone według zasad obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Wojewoda, w drodze decyzji, stwierdza nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa oraz ustala odszkodowanie.

Odszkodowanie jest wypłacane ze środków finansowych Agencji.

Art. 28. [Rozwiązanie użytkowania wieczystego] W przypadku gdy przeznaczone na pasy drogowe nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa zostały oddane w użytkowanie wieczyste, Agencja działając w imieniu Skarbu Państwa rozwiązuje z użytkownikiem wieczystym umowę użytkowania wieczystego.

Art. 29. [Wszczęcie postępowania] Wszczęcie postępowania wywłasz-czeniowego, w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad, następuje na wniosek Prezesa Agencji po bezskutec-znym upływie terminu wyznaczonego przez wojewodę na piśmie właści-cielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości do zawarcia umo-wy, o której mowa w art. 26 i 28. Termin ten nie może być krótszy niż 2

miesiące od dnia otrzymania przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości pisemnej oferty Agencji zawarcia umowy.

Art. 30. [Właściwość organu] Postępowanie wywłaszczeniowe wszczyna i decyzje w jego toku wydaje wojewoda.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>