Nabywanie nieruchomości przez inne podmioty

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do sprzedaży dokonywanej na podstawie przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

4 36a Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospo-darki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji. Minister Fi-nansów w tym samym trybie ustali szczegółowe kryteria niestosowania oprocentowania w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

Art. 32. [Upoważnienie] “ Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozpo-rządzenia, określi szczegółowy tryb sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunki rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawkę sza-cunkową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Art. 33. [Nabywanie nieruchomości przez inne podmioty] 1. Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą nabywać nieruchomości rolne na własność Skarbu Państwa, jeżelii wymaga tego realizacja zadań statutowych tych jednostek.

Nieruchomości nabyte w drodze umowy przez państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej pozostają w ich za-rządzie na czas nieokreślony.

Państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, powia-damiają Agencję w terminie jednego miesiąca o nabyciu nieruchomości rolnych na własność Skarbu Państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>