Nieodpłatne przekształcenie

Okresy trwania użytkowania wieczystego, o których mowa w ust. 1, liczy się do dnia wejścia w życie ustawy.

Wysokość raty rocznej, o której mowa w ust. 1, w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub gminy określa, w drodze decyzji, odpowiednio kierownik urzędu rejonowego albo wójt, bur-mistrz (prezydent miasta).

Osoba, która nabyła własność nieruchomości na podstawie art. 2, może uiścić opłatę, o której mowa w art. 4, jednorazowo lub w ratach sta-nowiących wielokrotność raty rocznej, o której mowa w ust. 1, naliczonej zgodnie z przepisem ust. 2.

Art. 6. [Nieodpłatne przekształcenie] 1. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje nieodpłatnie na rzecz użytkow-ników wieczystych oraz ich następców prawnych:

– którym nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w związku z utratą mienia wskutek wojny 1939-1945 r. i którzy pozosta-wili majątek na terytorium nie znajdującym się na obecnym obszarze Państwa Polskiego,

– którzy na mocy umów międzynarodowych zawartych przez Państwo Polskie mieli otrzymać ekwiwalent za mienie pozostawione za granicą, a wartość tego mienia jest wyższa od opłaty, o której mowa w art. 4,

– którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w związku z wywłaszczeniem dokonanym po 1949 r., a przed dniem 29 kwietnia 1985 r.,

– którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste nieodpłatnie.

Uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub gminy w prawo własności stwierdza, w drodze decyzji, odpowiednio kie-rownik urzędu rejonowego albo wójt, burmistrz (prezydent miasta).

Art. 7.[Hipoteka przymusowa] W celu zabezpieczenia należności związanych z opłatą za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Skarbowi Państwa albo gminie przysługuje hipoteka przymusowa na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Art. 8. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>