Nieruchomość wywłaszczona

Nieruchomość wywłaszczona może być użyta tylko na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, chyba że poprzedni właściciel lub jego następca prawny nie złożą wniosku o jej zwrot. W tym względzie roszczenie i zwrot nieruchomości wywłaszczonej może być zrealizowane w dwojaki sposób. Odpowiednio kierownik urzędu rejonowego lub zarząd gminy w razie powzięcia zamiaru przeznaczenia nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, są zobowiązani zawiadomić o tym poprzedniego właściciela lub jego następcę prawnego, umieszczając w zawiadomieniu informację o możliwości i terminie skorzystania z uprawnienia do żądania zwrotu tej nie-ruchomości poprzez złożenie odpowiedniego wniosku wojewodzie z powiadomieniem organu przesyłającego takie zawiadomienie. Termin na złożenie wniosku wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania zawiadomienia, a po jego upływie roszczenie o zwrot nieruchomości wywłaszczonej wygasa.

O zwrot nieruchomości wywłaszczonej może wystąpić właściciel lub jego następca prawny również przed uzyskaniem zawiadomienia właściwego organu. Wniosek składa się do wojewody z powiadomieniem odpowiednio kierownika urzędu rejonowego lub zarządu gminy (jeżeli gmina jest aktualnym właścicielem nieruchomości). W takim przypadku przesłanki zbędności nieruchomości zostały określone w samej ustawie i tylko zaistnienie tych przesłanek pozwala na orzeczenie przez wojewodę o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>