Niezwłoczne zajęcie nieruchomości

Art. 31. [Niezwłoczne zajęcie nieruchomości] 1. Po wszczęciu postępo-wania wywłaszczeniowego wojewoda, na wniosek Prezesa Agencji, udziela w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, może być nadany rygor natychmias-towej wykonalności, z uwzględnieniem stanu przygotowania inwestycji oraz możliwości zbioru ziemiopłodów.

Art. 32. [Odszkodowanie] 1. Odszkodowanie za wywłaszczoną nieru-chomość powinno odpowiadać jej wartości rynkowej, ustalonej według stanu na dzień wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady.

Wartość nieruchomości ustalają biegli lub inne osoby, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601).

Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w razie zwrotu wywłaszczo-nych nieruchomości.

Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości wypłacane jest ze środków finansowych przekazywanych wojewodzie przez Agencję.

Art. 33. [Wygaśnięcie zarządu, wypowiedzenie umowy] 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do wydania decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pasy drogowe autostrad, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przepis art. 31 stosuje się odpowiednio.

Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe autostrad nieruchomość stano-wiąca własność Skarbu Państwa została wydzierżawiona lub wynajęta, de-cyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy lub najmu ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje od Agencji odszko-dowanie.

Do rozwiązania użytkowania ustanowionego w drodze decyzji lub umowy stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>