Nowe regulaminy

Pomimo wprowadzania limitów punktowych w miejsce wcześniejszego limitu miejsc obiektywizm naboru do zawodów prawniczych nie jest zagwarantowany W przypadku radców prawnych tylko połowa możliwych do zdobycia punktów ma charakter obiektywny (maksymalnie z pisemnego testu – 70 p. i za ocenę na dyplomie – 5 p.). Natomiast pozostałe punkty, de facto decydujące o tym, kto zostanie przyjęty, przyznawane są mniej lub bardziej uznaniowo. Możliwe jest zatem nadal limitowanie miejsc przez osoby oceniające – poprzez odpowiednie ustalenie kryteriów ocen w części konkursu. System ten także nie eliminuje ryzyka nepotyzmu. Poza tym nie ma standaryzacji w skali kraju, bowiem pytania ustalane są przez okręgowe rady i poziom ich trudności może się znacznie różnić.

Podobne rozwiązania przyjęto w regulaminie adwokackim. Uchwalenie nowych zasad przedstawiciel NRA ogłosił podczas debaty na Uniwersytecie Warszawskim w październiku 2002 r., zaraz potem poinformowały o tym media . Jednak pod koniec grudnia 2002 r. autor raportu uzyskał z NRA informację, iż prace nad zasadami nadal trwają i nie można ich jeszcze udostępnić. Ostatecznie nowe zasady przyjęto jako uchwałę NRA we wrześniu 2002 r. i określono wejście w życie nowego regulaminu na 1 III 2003 r. Tak jak w przypadku radców prawnych o przyjęciu na aplikację decydują, po przejściu etapu pisemnego, punkty zdobyte podczas ocenianego uznaniowo etapu ustnego. Nie zdecydowano się także na poszerzenie komisji konkursowych, dając jedynie okręgowym radom możliwość zaproszenia w charakterze obserwatora przedstawiciela wyższej uczelni prawniczej (§5.5). Opracowanie testów i pytań pozostawiono na poziomie okręgowych rad. Znacznie dalej idzie natomiast opracowany przez adwokaturę najnowszy projekt zmian ustawy Prawo o adwokaturze , który przewiduje standaryzację pytań i opracowywanie ich przez Naczelną Radę Adwokacką (art. 118) oraz zupełnie inny skład komisji egzaminacyjnych, w których obok pięciu adwokatów (trzech z okręgowej rady i dwóch z NRA) zasiadaliby przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości i przedstawiciel nauki prawa (art. 119).

Choć trzeba przyznać, że zasygnalizowane regulacje są krokiem naprzód w stosunku do zasad wcześniej obowiązujących, to nie rozwiązują one wszystkich problemów podnoszonych w debacie o zamknięciu profesji.

Niezależnie od debaty publicznej oraz dyskusji w ramach adwokatury obecna sytuacja wymaga zdecydowanych zmian wypracowanych przy udziale zainteresowanych podmiotów. Możliwe są różne rozwiązania i nie jest naszym celem dawanie gotowej recepty. Wskazać natomiast można warunki minimalne, jakie, naszym zdaniem, spełniać powinien nabór do profesji, oraz przykłady proponowanych rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>