Obiekty kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia

– pod obiekty kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczenia cywilne-go mchu lotniczego,

– nieruchomości pod drogami krajowymi, liniami i obiektami telekomu-nikacyjnymi, określonymi jako obronne na mocy odrębnych przepi-sów,

– nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele, o których mowa w pkt I i 2.

– Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-nia.1

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>