Obowiązkowe planowanie zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się również stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3.

Art. II. [Rozwinięcie] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru gminy lub jej części albo zespołu gmin lub jego części.

Art. 12.' [Przystąpienie do sporządzania planu] I. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z zas-trzeżeniem art. 13, rozstrzyga rada gminy, w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem, na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Rozstrzygnięcie, o któryym mowa w ust. 1, podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek. Z wnioskiem o sporządzenie miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy.

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu gmin lub jego części wymaga zgodnych uchwał zainteresowanych gmin.

Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art. I3. [Obowiązkowe planowanie] 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się obowiązkowo:

– jeżeli przepisy szczególne tak stanowią,

– dla obszaru, na którym przewiduje się realizację programów, o których mowa w art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1,

– dla obszaru, na którym przewiduje się zadania dla realizacji lokalnych celów publicznych, z wyjątkiem zadań związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej w granicach pasa drogowego,

– dla obszarów, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 5a,

– dla obszaru, o którym mowa w art. 6 ust. 5 pkt 7, ze względu na istnie-jące uwarunkowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>