Oceny zagospodarowania przestrzennego

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany przkazywać wojewodzie i kierownikowi urzędu rejonowego kopie uchwalonych miej-scowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Art. 31. [Oceny zagospodarowania przestrzennego] 1. Zarząd gminy dokonuje oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przed-stawia radzie gminy, co najmniej raz w okresie kadencji, wyniki tej oceny.

Zarząd gminy przeprowadza analizę wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zarząd gminy w wyniku ocen i analiz występuje do rady gminy ze stosownymi wnioskami w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Art. 32. [Wpływ ustaw szczególnych na plan] Jeżeli w wyniku zmiany ustawy szczególnej zachodzi konieczność zmiany miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego, czynności, o których mowa w art. 18 ust. 2, wykonuje się w zakresie niezbędnym do dokonania tej zmiany, chyba że ustawa szczególna określa odrębny tryb postępowania.

Art. 32a. [Wyłączenie] Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego.

Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Art. 33. [Wpływ planu na wykonywanie prawa własności] Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami prawa, sposób wykonywania prawa własności nieru-chomości.

Art. 34. [Nieważność decyzji] Decyzja o warunkach zabudowy i zagos-podarowania terenu sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest nieważna. Stwierdzenie nieważności decyzji następuje

na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania administra-cyjnego.

Art. 35. [Wygaśnięcie decyzj- 1. Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany wygasają wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami tego planu.

Wygaśnięcie decyzji, o których mowa w ust. 1, stwierdza organ, który wydał tę decyzję.

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli wydano decyzję o pozwole-niu na budowę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>