Odpowiedzi ankietowanych radców prawnych

– zbyt rzadkie wyznaczanie przez sądy pełnomocników z urzędu, podczas gdy wyznaczanie częstsze mogłoby zmniejszyć koszty i czas trwania procesów

– zbyt rzadkie wyznaczanie radców prawnych do spraw z urzędu

– traktowanie spraw z urzędu przez adwokatów i radców prawnych „po macoszemu”

– lekceważenie przez adwokatów spraw z urzędu.

Wnioski

Potrzeba badań. Głos adwokatów i radców prawnych jako tych, którzy zajmują się na co dzień zapewnianiem pomocy prawnej z urzędu, jest bardzo istotny i winien być brany pod uwagę we wszelkich pracach nad ewentualnymi zmianami. Opracowanie i dystrybucja poprzez periodyki korporacyjne ankiety pozwoliłaby na uzyskanie reprezentatywnych wyników, wskazujących zarówno niedostatki systemu, jak i propozycje jego zmian. Takie pełne badania pokazałyby także zróżnicowanie sytuacji w poszczególnych izbach. Są izby, gdzie sprawy z urzędu stanowią dla adwokatów „ciężki obowiązek”, ale są i takie, gdzie poziom zamożności społeczeństwa jest na tyle niski, że niektórzy adwokaci opierają swoją praktykę właśnie na sprawach z urzędu.

Kłopoty z wynagrodzeniem. Z opinii uzyskanych od adwokatów wynika, iż w ich przypadku obciążenie sprawami z urzędu jest znaczne, stanowi średnio 30% aktywności zawodowej badanych. Wymowne jest powiązanie tego obciążenia z faktem, iż od lat adwokaci borykali się z problemami w uzyskiwaniu wynagrodzenia za prowadzenie tych spraw. Doszło do ogromnych zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Są adwokaci, dla których konsekwencje tych zaległości były bardzo dotkliwe – w jednym z sądów okręgowych poinformowano nas, że na mocy porozumienia z sądem, gdy pojawiły się środki, w pierwszej kolejności wypłacono je wskazanym przez okręgową radę adwokatom, którzy w związku z niewypłaconymi zaległościami za sprawy z urzędu byli w dramatycznej sytuacji życiowej.

Środki na wypłaty honorariów za sprawy z urzędu nie są wyodrębnione i stanowią w budżecie sądów składnik szerszej, o czym była mowa w cz. II raportu, kategorii wydatków. Sądom w budżecie przyznaje się określone środki w ramach szerokich kategorii wydatków, a sądy nie mają swobody w przesuwaniu środków między poszczególnymi kategoriami.

W przypadku kłopotów finansowych wydatki z kategorii „koszty postępowań sądowych i prokuratorskich”, w której mieszczą się wynagrodzenia dla pełnomocników, są jednymi z pierwszych, gdzie dokonuje się cięć. Z informacji wynika także, że w niektórych sądach opóźnień w wypłatach nie ma, gdzie indziej z kolei są bardzo znaczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>