Odpowiedzialność zawodowa

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami.

Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego.

Art. 183. [Odpowiedzialność zawodowa] 1. Pośrednik nie wypełniający obowiązków, o których mowa w art. 181, podlega odpowiedzialności za-wodowej.

Wobec pośrednika mogą być orzeczone, z tytułu odpowiedzialności zawodowej, następujące kary dyscyplinarne:

– upomnienie,

– nagana z wpisem do centralneggo rejestru pośredników,

– zawieszenie licencji zawodowej na okres od 6 miesięcy do roku,

– zawieszenie licencji zawodowej do czasu ponownego zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym,

– pozbawienie licencji zawodowej z możliwością ubiegania się o po-nowne jej nadanie po upływie 3 lat od dnia pozbawienia.

Pozbawienie licencji zawodowej następuje również w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych oraz skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 182 ust. 1 pkt 2.

Zawieszenie lub pozbawienie licencji zawodowej może także nastąpić w wypadku niewykonywania usług pośrednictwa w obrocie nieru-chomościami przez okres dłuższy niż 5 lat od ostatniej czynności zawodo-wej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>