Odstąpienie od realizacji zadania rządowego

Zadania rządowe wprowadza się do miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji z gminą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Podstawą negocjacji, o których mowa w ust. 2, jest wpis do woje-wódzkiego rejestru.

Przedmiotem negocjacji są warunki wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Przedstawicielem rządu w negocjacjach z gminąjest wojewoda Rada Ministrów może ustanowić innego przedstawiciela.

Jeżeli z wprowadzeniem zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łączą się zobowiązania wymagające zapewnienia środków finnansowych, o których mowa w art. 58 ust. 5 i art. 59 ust. 5, ustalenie tych zobowiązań następuje w umowie.

Art. 63. [Rozstrzygnięcie Rady Ministrów] Jeżeli negocjacje nie dopro-wadzą do uzgodnienia z gminą warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Mi-nistrów, na wniosek organu prowadzącego negocjacje, rozstrzyga w sprawie wprowadzenia zadania, określając sposób realizacji zobowiązań, o których mowa w art. 14 pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2.

Art. 64. [Delegacja] 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb sporządzania programów oraz negocjacji warunków wprowadzania zadań rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady uwzględ-niania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpie-czeństwa państwa.

Art. G5. [Odstąpienie od realizacji zadania rządowego] 1. W przypadku odstąpienia od realizacji zadania rządowego, wprowadzonego do miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminie przysługuje od-szkodowanie za szkody spowodowane tym odstąpieniem.

2. Gmina ponosi ryzyko wprowadzenia do miejscowego planu zagos-podarowania przestrzennego zadania rządowego nie ujętego w zatwierdzo-nym lub ogłoszonym programie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>