Odszkodowanie za nieruchomość

Wojewoda jest również uprawniony do wydania zezwolenia na czasowe i niezwłoczne zajęcie nieruchomości na okres nie przekraczający 6 mmiesięcy w przypadku, gdy to zajęcie uzasadnione jest silą wyższą lub nagłą potrzebą zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. Po upływie okresu zajęcia nieruchomości, właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu przysługują analogiczne roszczenia jak przy zezwoleniach na ograniczenie korzystania z nieruchomości.

Za wywłaszczenie prawa do nieruchomości podmiotom wywłaszczonym przysługuje odszkodowanie odpowiadające wartości rynkowej wywłaszczonej nieruchomości lub wartości wywłaszczonego prawa. Dopiero w przypadku niemożliwości ustalenia wartości rynkowej ze względu na brak obrotu takimi nieruchomościami, określa się wartość odtworzeniową gruntu i części składowych oraz pożytków. Odszkodowanie ustalane jest przez wojewodę w decyzji o wywłaszczeniu lub w odrębnej decyzji, wydanej nie później niż po upływie miesiąca od wydania decyzji o wywłaszczeniu, na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego określającego wartość nieruchomości według jej stanu w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu i wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu.

Odszkodowanie wypłaca się w formie pieniężnej, jednorazowo, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, w terminie do 14 dni od uzyskania przez decyzję o odszkodowaniu waloru ostateczności. Zmiana tego terminu może nastąpić tylko za zgodą osoby wywłaszczonej. Również za zgodą osoby wywłaszczonej wojewoda może orzec o nadaniu (w formie odszkodowani- nieruchomości zamiennej, pochodzącej odpowiednio z zasobu Skarbu Państwa (przy wywłaszczeniu z urzęd- lub z gminnego zasobu nieruchomości (przy wywłaszczeniu na wniosek).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>