Oferta powinna zawierać:

– imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, je-żeli oferentem jest osoba prawna,

– datę sporządzenia oferty,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyj-muje te warunki bez zastrzeżeń,

– oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

– oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

§ 18. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§ 19. 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>