Ogłoszenie wykazu nieruchomości

Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a rada gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy, mogą przyznać, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, z zastrzeżeniem art. 60.

Art. 35. [Ogłoszenie wykazu nieruchomości! I- Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu rejonowego lub urzędu gminy, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W wykazie, o którym mowa w ust. 1, określa się odpowiednio:

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

– powierzchnię nieruchomości,

– opis nieruchomości,

– przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania,

– termin zagospodarowania nieruchomości,

– cenę nieruchomości,

– wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

– wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy,

– terminy wnoszenia opłat,

– zasady aktualizacji opłat,

– informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Ustanawianie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych, wchodzących w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 i z 1997, Nr 106, poz. 682).

Art. 3G. [Odpowiedzialność] W przypadku naruszenia przez właściwy organ przepisów art. 34 ust. 1-5 Skarb Państwa i gmina ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>