Ogromna dysproporcja w sprawach prawnych

Ogromna dysproporcja między wzrostem ilości wnoszonych spraw a liczebnością adwokatów i radców prawnych jest oczywista.

Liczba osób skazanych w pierwszej instancji w sprawach karnych bez udziału adwokata. Jak podano wyżej, liczba skazanych w sądach rejonowych i okręgowych w pierwszej instancji w sprawach karnych wynosiła w 2000 r. 250 tys. (liczba osądzonych zaś 300 tys.) osób. Z przytoczonych powyżej danych Naczelnej Rady Adwokackiej wynika, że adwokaci prowadzili w 2000 r. 88 897 spraw karnych (łącznie – z wyboru i z urzędu). Liczba ta jednak, jak wyżej wykazano, nie w pełni odpowiada rzeczywistości. Przy uwzględnieniu, że tylko 60% adwokatów dostarczyło informacji, można oszacować, że adwokaci prowadzili sprawy karne 148 tysięcy klientów, zaś przy założeniu, że liczby podawane przez NRA są sumą informacji pochodzących od 70% członków tej korporacji, należałoby sądzić, iż w istocie adwokaci prowadzili sprawy karne 127 tysięcy osób.

W roku 2001 liczba skazanych w pierwszej instancji wyraźnie wzrosła i wynosiła 340 tys. (spośród 393 tys. osądzonych). W roku tym także znacznie większa liczba adwokatów (nie dysponujemy wiedzą, jaki procent adwokatów) wykazała swe sprawy – 122 tys. spraw karnych. W roku 2002 z kolei skazano w pierwszej instancji ponad 368 tys. osób (spośród 427 tys. osądzonych), adwokaci zaś według sprawozdania prowadzili ponad 124 tys. spraw karnych. Z powyższego wynika, że co najmniej połowa skazanych w pierwszej instancji nie korzystała w procesie z pomocy adwokata. Jednak z powodu opisanych braków i wad prowadzonych przez Ministerstwo i korporację statystyk dokładniejsze ustalenie liczby osądzonych w sprawach bez pomocy adwokata wydaje się niemożliwe. Nie wiadomo także, ile osób skazanych na karę pozbawienia wolności było pozbawionych pomocy obrońcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>