Okręgowe rady adwokackie

Dla kwestii dostępu do wymiaru sprawiedliwości i dla kwestii oceny dostępności pomocy prawnej z urzędu jest to sytuacja o tyle wygodna, że Trybunał nie musi – i nie robi tego – zajmować się kwestiami finansowymi, tak istotnymi z punktu widzenia systemowego. Znalazło to wyraz w orzeczeniu, w którym zostało expressis verbis powiedziane – zresztą wielokrotnie i na poziomie Komisji, i na poziomie Trybunału – że organy te są świadome, że do celów pomocy prawnej – czy to karnej, czy to cywilnej – dostępne są jedynie ograniczone środki budżetowe. [Trybunał] wie, że jego orzeczenia nie są przyjmowane, nie są wydawane w finansowej próżni, ale Trybunał interesuje, czy prawo do sprawiedliwego procesu w konkretnej sprawie jest przestrzegane i tylko tyle, niezależnie od tego, jaki jest finansowy kontekst i finansowe implikacje kwestii pomocy prawnej.

Dane te uzyskiwane były w następujący sposób: okręgowe rady adwokackie co pół roku rozsyłają ankietę wszystkim adwokatom czynnym zawodowo w okręgu danej Rady . Na podstawie otrzymanych informacji sporządza się zestawienie półroczne, które wysyłane jest następnie do Naczelnej Rady Adwokackiej. Nieznana jest liczba adwokatów, którzy wypełniali i przesyłali ankiety. Naczelna Rada Adwokacka nie ma dokładnych danych, ponieważ otrzymuje gotowe zestawienia od okręgowych rad adwokackich. Okręgowe rady adwokackie także nie prowadzą statystyki wypełnionych ankiet. Z informacji przekazanych przez przedstawicieli adwokatury wynika, że około 60-70% adwokatów w skali kraju wypełniało ankiety Ponieważ sprawozdawanie nie było od lat obowiązkiem, część kancelarii adwokackich nie nadsyłała żadnych danych. Dane nie spływały także od niektórych okręgowych rad adwokackich.

Na przykład ORA w Szczecinie nie dostarczała danych przez kilka lat, ORA w Łodzi w 1999 i 2000 r. z kolei z okręgu warszawskiego informacje spływały od mniej niż połowy ankietowanych . Nierzetelność danych może wynikać również z faktu, iż adwokaci, rozliczający się samodzielnie z fiskusem, mogą

– czego nie da się całkowicie wykluczyć – nie wykazywać wszystkich prowadzonych spraw, a tym samym nie wykazywać wszystkich dochodów .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>