Omówienie dostępu do pomocy prawnej

Choć przy rozpatrywaniu wniosku ocenie sądu nie podlega trudność materii będącej przedmiotem postępowania ani samodzielność strony, które wpływają na rzeczywistą konieczność zapewnienia jej pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to jednak sąd bierze pod uwagę treść żądania skargi – i w przypadku, gdy jest ona oczywiście bezzasadna, prawo pomocy nie przysługuje stronie z mocy prawa . W przypadku, gdy okoliczności, na podstawie których przyznano prawo pomocy, przestały istnieć, bądź nie istniały w czasie, gdy zostało ono przyznane, sąd może je cofnąć.

Omawiając dostęp do pomocy prawnej w sprawach karnych i cywilnych wskazywaliśmy na brak odpowiednich zestandaryzowanych „kwestionariuszy zamożności”. W postępowaniu administracyjnym wniosek obejmujący szczegółowe informacje o stanie majątkowym, dochodach i sytuacji rodzinnej strony powinien być złożony na urzędowym formularzu do właściwego dla rozpoznania skargi wojewódzkiego sądu administracyjnego . Niezłożenie wniosku na formularzu powodować będzie pozostawienie go bez rozpoznania . Wzór i sposób udostępniania formularza oraz rodzaje dokumentów, za pomocą których można dokumentować niemożność poniesienia środków, ustala w drodze rozporządzeń Rada Ministrów . Należy zwrócić uwagę, że art. 256 pkt 2 p.p.s.a. przewiduje ustalenie przez Radę Ministrów okresów, za jakie mają być dokumentowane dane o majątku, dochodach i stanie rodzinnym wnioskodawcy. Wydaje się, że określenie takich okresów może umożliwić sądowi ocenę, czy wnioskodawca był w stanie zaoszczędzić odpowiednie środki na pokrycie kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.

Bardzo ważna nowość wprowadzona w procedurze administracyjnej polega na tym, iż czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy mogą wykonywać referendarze sądowi . Przepisy określają listę przykładowych czynności, które mogą wykonywać referendarze . Do ich kompetencji należy merytoryczne badanie złożonych wniosków oraz wydawanie postanowień w przedmiocie przyznania (bądź odmowy przyznania) prawa pomocy oraz decydowanie o przyznaniu wynagrodzenia i zwrocie wydatków profesjonalnemu zastępcy procesowemu.

Natomiast uprawnienie do oceny, czy skarga jest oczywiście bezzasadna, i wydania postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy w takim przypadku przysługuje sądowi, któremu referendarz sądowy odpowiedni wniosek przekazuje .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>