Opłata za przekształcenie

Art. 2. [Wniosek, decyzja, wpis] 1. Użytkownik wieczysty składa wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do:

– kierownika urzędu rejonowego, jeżeli użytkowanie wieczyste jest ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

– wójta, burmistrza (prezydenta miasta), jeżeli użytkowaniie wieczyste jest ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydaje organ, o którym mowa w ust. 1. Decyzja ta stanowi pod-stawę wpisu w księdze wieczystej.

Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo włas-ności oraz dokumenty potwierdzające prawo użytkowania wieczystego, ja-kie należy przedstawić wraz z tym wnioskiem .

Art. 3. [Odmowa] Organ, o którym mowa w art. 2 ust. 1, odmawia wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące pra-widłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub gminę.

Art. 4. [Opłata za przekształcenie] Osoba, która nabyła własność nieru-chomości na podstawie art. 2, zobowiązana jest do uiszczenia dotychcza-sowemu właścicielowi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wie-czystego w prawo własności.

Art. 5. [Raty obliczanie] 1. Opłata, o której mowa w art. 4, składa się z rat rocznych płatnych przez:

– 15 lat – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 5 lat i krócej,

– 10 lat – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 5 lat i krócej niż 20 lat,

– 5 lat – jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i dłużej.

Wysokość raty rocznej, o której mowa w ust. 1, równa jest wysokości opłaty rocznej naliczonej z tytułu użytkowania wieczystego za 1997 r., waloryzowanej corocznie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>