Opłaty adiacenckie

Opłaty adiacenckie mogą być naliczone:

– jako udział właścicieli i użytkowników wieczystych w budowie urządzeń infrastruktury technicznej, powodujących wzrost wartości nieruchomości,

– w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału,

– w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania scalenia i podziału.

Wysokość stawek opłat adiacenckich naliczanych przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej i wzrostu wartości nieruchomości w wyniku objęcia jej scaleniem i podziałem, ustala rada gminy w stosownych uchwałach. Opłatę adiacencką za wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej i przy wzroście wartości nieruchomości w wyniku jej podziału ustala i pobiera w drodze decyzji zarząd gminy. Natomiast opłatę adiacencką przy wzroście wartości nieruchomości objętej scaleniem i podziałem ustala i pobiera w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa górne stawki opłat adiacenckich, które nie mogą być przekroczone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>