Opracowanie granic zewnętrznych

– dokonuje geodezyjnego opracowania granic zewnętrznych gruntów objętych scaleniem i podziałem,

– przyjmuje granice nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz sporządza mapę tych nieruchomości,

– oblicza powierzchnie i sporządza rejestr nieruchomości według stanu dotychczasowego,

– sporządza, w razie potrzeby, dokumentację w celu aktualizacji wpisów w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości,

– opracowuje geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości,

– sporządza rejestr nieruchomości według zasad określonych w art. 104 ust. 2 pkt 4,

– wyznacza i utrwala na gruncie granice nowo wydzielonych działek gruntu,

– wskazuje na gruncie uczestnikom postępowania granice nieruchomości nowo wydzielonych,

– opracowuje dokumentację niezbędną do dokonania wpisów w księgach wieczystych i do wprowadzenia zmian w katastrze nieruchomości.

§ 13. 1. Granice między nieruchomościami objętymi scaleniem i po-działem, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, przyjmuje się według ist-niejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić, według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

O czynnościach, o których mowa w ust. 1, zawiadamia się zainteresowanych uczestników postępowania. Do zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1-4 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>