Przetarg ustny nieograniczony

§ 12. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierać informacje:

– wymienione w art. 35 ust. 2, w tym cenę wywoławczą,

– o obciążeniach nieruchomości,

– o czasie i miejscu przetargu,

– o wysokości wadium, terminie i miejscu jego wpłacenia,

– o sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

– o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomo-ści lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości grantowej.

Read More

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 12. [Tworzenie Zasobu] 1. Mienie Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 i 2, przejęte w trybie niniejszej ustawy tworzy Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwany dalej „Zasobem”.

– Zasób tworzy także mienie nabyte przez Agencję z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4.

– Zasobem dysponuje agencja na zasadach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

Read More

Podmioty i rokowania

Art. 113. [Podmioty] 1. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz gminy.

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa nie może być wywłaszczona. Nie dotyczy to wywłaszczenia prawa użytkowania wieczy-stego oraz ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość.

Read More

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb:

– stwierdzania dotychczasowego prawa zarządu państwowych i komu-nalnych osób prawnych do nieruchomości, a także prawa użytkowania nieruchomości przez spółdzielnie, związki spółdzielcze oraz inne osoby prawne,

– uznawania środków, o których mowa w art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 2 i art. 204 ust. 3, za środki własne,

– określania wartości nieruchomości oraz wysokości kwot należnych za nabycie własności budynków, innych urządzeń i lokali, zabezpieczania wierzytelności z tego tytułu, a także rodzaje dokumentów stanowiących niezbędne dowody w tych sprawach.

Read More

Prawo pierwokupu i licytacja

Art. 29. [Prawo pierwokupu i licytacja] l. Sprzedaż nieruchomości następuje z uwzględnieniem prawa pierwokupu stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego oraz z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa spółdzielni produkcji rolnej do użytkowanych przez nią nieruchomości rol-nych przed dniem 31 grudnia 1993 r.

Nieruchomości, które nie zostały zbyte na zasadzie ust. 1 bądź co do których nie ma zastosowania prawo pierwokupu, podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja).

Read More

Dzierżawa i najem

Art. 38. [Dzierżawa i najem mienia] l. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 38a.

Do nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy i najmu art. 28 stosuje się odpowiednio.

3. Zawieranie z podmiotami zagranicznymi umów dzierżawy nieru-chomości rolnych wchodzących w skład Zasobu nie jest dozwolone w ok-

Read More

z dnia 26 marca 1982 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 80)

Tekst jednolity z dnia 20 października 1989 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 349)

(zm. Dz.U. z 1990 r., Nr 34, poz. 198, 1994 r. Nr 127, poz. 627)

Art. 1. [Cel scalenia] Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzyst-niejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Read More

Sprzedaż i ustanowienie użytkowania wieczystego

Sprzedaż nieruchomości oraz oddanie jej w użytkowanie wieczyste może nastąpić w drodze przetargu, a wyjątkowo, w przypadkach określonych w ustawie, w trybie bezprzetargowym. Dla dokonania tych czynności niezbędne jest zawarcie umów notarialnych, a przy ustanowieniu użytkowania wieczystego dodatkowo niezbędny jest wpis tego prawa (dla jego powstani- w księdze wieczystej, w której należy również ujawnić sposób korzystania z nieruchomości określony w umowie.

Read More

Art. 97.

[Podział na wniosek i z urzędu] 1. Podziału nieruchomości do-konuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowa-niem wieczystym, podziału można dokonać na wniosek współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.

Read More

Sprzedaż i nabywanie nieruchomości

Art. 27. [Sprzedaż i nabywanie nieruchomości] Sprzedaż i nabywanie nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 33, prowadzi Agencja lub upoważniony przez nią w drodze umowy zlecenia inny podmiot, w tym gmina.

Art. 28. [Wykaz sprzedawanych nieruchomości] l. Dla nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży Agencja sporządza wykaz, ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości na okres 14 dni przed dniem ogłoszenia przetargu.

Read More

Powszechna taksacja nieruchomości

Art. 160. [Zakres przedmiotowy] Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości, dla których ustala się wartość katastralną.

Art. liii. [Cel i podstawa taksacji] 1. Powszechna taksacja nieruchomości ma na celu ustalanie wartości katastralnej nieruchomości i jest prze-prowadzana, na podstawie niniejszej ustawy oraz odrębnych przepisów, przez organy prowadzące kataster nieruchomości.

Read More

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27. W przetargach ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 1998 r. do czynności podejmowanych po tym dniu stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

Read More

W części jawnej komisja przetargowa:

– stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

– ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone,

– otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetar-gu,

– przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

– zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

Read More

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 24. [Formy gospodarowania Zasobem] 1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:

– sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach określonych w rozdziale 6,

– oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom pra-wnym lub fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8,

– wniesienia mienia lub jego części do spółki,

Read More