WlasnośćR 9

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 19 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1037)

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. Nr 123, poz. 781) zarządza się, co następuje:

Read More

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje wyłącznie gminie i wykonuje je zarząd gminy, nabywając nieruchomość za cenę ustaloną w umowie sporządzonej przez właściciela na rzecz osoby trzeciej. Prawo pierwokupu można wykonać jedynie w przypadku, kiedy sprzedaży podlega:

– nieruchomość niezabudowana, nabyta uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub gminy,

Read More

wymagane jest posiadanie uprawnień urbanistycznych.

Art. 52.1 [Warunki uzyskania uprawnień] 1. Warunkiem uzyskania up-rawnień urbanistycznych jest:

– posiadanie odpowiedniego wyższego wykształcenia,

– wykazanie się odpowiednią praktyką w planowaniu przestrzennym,

– złożenie egzaminu z przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie ur-banistyki. Postępowanie kwalifikacyjne, w tym egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza komisja powołana przez Prezesa Urzędu Mie-szkalnictwa i Rozwoju Miast. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień urbanistycznych.

Read More

Geodezyjny projekt scalenia

§ 14. Geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości opracowuje się na mapie w odpowiedniej skali, przyjętej do państwowego zasobu geo-dezyjnego i kartograficznego.

Read More

Oddawanie w trwały zarząd

Art. 43. [Pojęcie] 1. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez państwową lub komunalną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:

– korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania,

Read More

Art. 104. [Uchwała o scaleniu i podziale]

1. Rada gminy podejmuje uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości. Czynności związane z prze-prowadzeniem postępowania w sprawie scalenia i podziału wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

– opracowane geodezyjnie granice gruntów objętych scaleniem i po-działem,

– wypis i wyrys z planu miejscowego,

– geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości,

Read More

Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej państwa

Art. 55.2 [Analizy, studia, koncepcje, programy] W celu określenia pod-staw i kierunków polityki przestrzennej państwa naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz wojewodowie prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i sporządzają programy odnoszące się do obszarów i zagadnień – odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych prac.

Read More

Przetargi na zbycie nieruchomości

Art. 37. |Zasada i wyjątki] 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

– jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34,

– zbycie następuje między Skarbem Państwa a gminą,

Read More

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Art. 136. [Niezmienność celu żądanie zwrotu] 1. Nieruchomość wy-właszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, chyba że poprzedni właściciel lub jego następca prawny nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości.

W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego następcę prawnego o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłasz-czonej nieruchomości.

Read More

Art. 96.

[Decyzja o podziale orzeczenie sądu] 1. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zatwierdzającej projekt podziału. Projekt podziału powinien być sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geode-zyjnego i kartograficznego.

W przypadku, gdy o podziale orzeka sąd, nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 1. Jeżeli podział jest uzależniony od ustaleń planu miejscowego, sąd zasięga opinii wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Do opinii tej nie stosuje się art. 93 ust. 5.

Read More

Doskonalenie kwalifikacji rzeczoznawców majątkowych

Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje, w drodze zarządzenia. Komisję Odpowiedzialności Zawodowej z udziałem osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Art. 195. [Postępowanie wyjaśniające] 1. Postępowanie wyjaśniające wymienione w art. 194 odbywa się z udziałem osoby, w stosunku do której toczy się postępowanie. Nie

Read More

Zgodność planu zagospodarowania przestrzennego

– uzgadnia projekt planu, stosownie do jego zakresu, z:

– organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagos-podarowania przestrzennego, na podstawie przepisów szczególnych,

– wojewodą, w zakresie zgodności miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego z zadaniami wpisanymi do wojewódzkiego re-jestru, o którym mowa w art. 61 ust. 1,

– zarządami gmin sąsiednich, jeżeli obszar objęty projektem planu

Read More

Ankietowani radcy prawni

Jeśli chodzi o sprawy cywilne, adwokaci mieli podzielone poglądy. Za dotychczasowym rozwiązaniem (wyznaczanie przez ORA po przyznaniu pełnomocnika przez sąd) opowiedziało się tyle samo osób co za wyznaczaniem pełnomocnika przez prezesa sądu (oznaczałoby to przyjęcie rozwiązania stosowanego przy sprawach karnych).

Read More

Art. 50

Art. 50. [Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej] 1. Grunty niezbędne do korzystania z budynków i lokali, o których mowa w art. 42^14 i art. 48, uważa się za grunty wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Grunty określone w ust. 1 podlegają ujawnieniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako grunty zabudowane.

Read More