Badania w zakładach karnych

Badania w zakładach karnych: – skazanych niereprezentowanych przez obrońcę, dotyczące między innymi przyczyn braku reprezentacji i możliwości uzyskania pomocy prawnej

Read More

Art. 103. [Uczestnicy postępowania]

1. Właściciele i użytkownicy wie-czyści oraz samoistni posiadacze nieruchomości objętych scaleniem i po-działem są uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia ich o wszczęciu postę-

powania, chyba że mimo dołożenia należytej staranności adres tych osób nie został ustalony. Przepis art. 113 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych scale-niem i podziałem mogą wybrać ze swojego grona radę uczestników scalenia w liczbie do 10 osób. Rada ta posiada uprawnienia opiniodawcze.

Read More

Ankieterzy i ich wyniki

Ankieterzy mieli za zadanie porozmawiać zarówno z osobami nierepre- zentowanymi, jak i reprezentowanymi z wyboru i z urzędu, w odpowiednich proporcjach . Kryterium przy wyborze rozmówcy był zatem fakt reprezentacji lub jej braku oraz zróżnicowanie wydziałów sądów (ankieterzy byli proszeni, by liczba rozmówców będących stronami w sprawach karnych – gdzie najczęściej występują osoby reprezentowane przez adwokata – nie przekraczała 50%). W badaniach przeprowadzonych w sądach i w zakładach karnych ankieterzy (absolwenci Szkoły Praw Człowieka prowadzonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka) rozmawiali z następującymi grupami osób (w sumie 809 osób):

Read More

Alternatywne modele dostarczania pomocy prawnej

Rada Ministrów po konsultacji z adwokatami i radcami prawnymi powinna rozważyć wprowadzenie modeli dostarczania pomocy prawnej alternatywnych dla pomocy prawnej z urzędu (ex officio), na przykład:

Read More

Akty nabycia

Art. 5. [Akty nabycia] Bez przedstawienia zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych8a, a w przypadku ustanowienia w zezwoleniu specjalnych warunków – także dowodu z dokumentu urzędowego o ich spełnieniu, nie można dokonywać czynności prawnych oraz wpisów prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

Art. C5.10[Naruszenie ustawy] 1. Nabycie nieruchomości przez cudzo-ziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne.

Read More

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania nieruchomości

W umowie o oddanie spółdzielniom oraz innym osobom prawnym nieruchomości grantowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków, innych urządzeń i lokali, ustala się cenę nieruchomości grantowej według stanu i wartości na dzień zawarcia umowy.

Wartość nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, określa się zgodnie z przepisami działu IV rozdziahi 1 ustawy.

Stwierdzanie dotychczasowego prawa zarządu państwowych i komunalnych

Read More

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 3. [Utworzenie agencji nadzór] 1. Tworzy się Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwaną dalej „Agencją”. Agencja jest państwową osobą prawną. 2.4a Zwierzchni nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa. Art. 4. [Siedziba] Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Agencja, obejmując we władanie składniki mienia Skarbu Państwa, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Pań-stwa oraz osób trzecich.

Read More

Adwokatura

Nade wszystko jednak jest projektem odwołującym się do wątpliwych założeń aksjologicznych, w istocie rzeczy do sloganów ideologicznych, nastawionych na pozyskanie poklasku elektoratu, którego część skłonna jest poszukiwać przyczyn swych niepowodzeń zawodowych w instytucjach i systemie szkolenia prawników, nie zaś w sobie samych, w swoich brakach i subiektywnych odczuciach niespełnienia.

Read More

Administrowanie mieniem

Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może w drodze umowy nieodpłatnie przekazać na własność:

– gminie – na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy,

– Polskiej Akademii Nauk, szkole wyższej lub jednostce badawczo- rozwojowej – na cele służące wykonywaniu ich zadań

Read More

2. Zaświadczenie powinno zawierać:

– wskazanie osoby uprawnionej,

– powołanie dowodów, o których mowa w § 4,

– określenie wartości pozostawionych nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego,

– informacje o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień, o których mowa w art. 212 ust. 1 i 2.

– Nabycie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie-ruchomości grantowej przez osobę uprawnioną następuje w drodze przeta-rgu organizowanego i przeprowadzanego przez kierownika urzędu rejono-wego na podstawie odrębnych przepisów.

Read More

§ 21. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:

– dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

– sporządza protokół z przetargu, który zawiera informacje, o których mowa w § 9.

§ 22. Przy wyborze oferty komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalonymi w warunkach przetargu.

Read More

§ 16. 1. Wykreślenie hipoteki następuje w przypadku:

– zaspokojenia wierzytelności – na podstawie oświadczenia właściwego organu,

– zaspokojenia wierzytelności w wysokości równej kwocie uzyskanej ze zbycia nieruchomości, jeżeli państwowa lub komunalna osoba prawna, zobowiązana do spłacenia wierzytelności, wystąpiła o zgodę na zrzeczenie własności nieruchomości, a właściwy organ zgody tej od-mówił – na podstawie oświadczenia właściwego organu,

Read More

Brak szczególnych standardów w Polsce

W Polsce nie ma szczególnych standardów dotyczących jakości pomocy prawnej udzielanej z urzędu. Stosują się więc do niej ogólne standardy dotyczące udzielania przez prawników pomocy prawnej, wynikające z przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej adwokatów i radców prawnych .

Read More

Judicare – co to jest?

Judicare. Podobny do „obrony z urzędu” system wyznaczania indywidualnych pełnomocników/obrońców do spraw z urzędu, oparty na listach prawników, którzy zgłosili gotowość prowadzenia takich spraw (np. według specjalizacji) bądź zostali do udzielania takiej pomocy upoważnieni przez odpowiednią instytucję, po spełnieniu określonych warunków (np. Holandia, Izrael).

Read More