Depozyt sądowy

Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120, a także do zapewnienia nieruchomości zamiennej jest zobowiązany wojewoda, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz Skarbu Państwa, albo zarząd gminy, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz gminy.

Zapłata odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymie-nionych w art. 124 i 125 obciąża osobę lub jednostkę

Read More

Decyzje dotyczące wód morskich

la. W przypadku inwestycji liniowych wprowadzonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, właścicielom i użytkownikom

wieczystym nieruchomości, na których inwestycje te mają być realizowane, przekazuje się informacje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień

Read More

Debata publiczna i jej wyniki

Jednak w wyniku debaty publicznej oraz spraw sądowych (zwłaszcza wspo-mnianego pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny) adwokatura podjęła dyskusję oraz pewne, nowe, kroki (prace nad nowym regulaminem konkursu na aplikację).

Read More

Dane na temat nieopłaconej pomocy prawnej

Potrzeba badań i planowej polityki Państwa. Choć dysponujemy danymi dotyczącymi wydatków Państwa na nieopłaconą pomoc prawną, to z danych tych nie wynika jednak m.in.: jaka ilość środków dotyczy pomocy prawnej w sprawach karnych, a jaka w cywilnych i innych jaka ilość środków jest wypłacana adwokatom, a jaka radcom prawnym jaka jest liczba spraw, w których stronom przyznano pomoc prawną czy i jak liczba ta rosła przy wzroście wydatków w jakich sprawach tę pomoc przyznano i z jakich powodów czy na przykład w sprawach karnych pomoc przyznano z powodu wymogu obrony obowiązkowej, czy została przyznana na wniosek jeśli chodzi o zobowiązania, nie wiemy, kiedy te zobowiązania powstały.

Read More

Czynności wstępne

– 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje czynności wstę-pne w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:

– na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w art. 102 ust. 2,

– z urzędu, jeżeli występują okoliczności określone w art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885) lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50% powierzchni gruntów.

Read More

Brak odrębnego budżetu

Udział reprezentowanych w wydatkach na pomoc prawną z urzędu. Wydatkami na pomoc prawną z urzędu obciąża się także strony postępowań. Dopiero w przypadku nieskuteczności egzekucji Państwo jest zobowiązane do wypłaty honorarium pełnomocnika. A zatem państwo, które ponosi takie koszty, ma tytuł prawny do ich dochodzenia od niektórych reprezentowanych. Nie wiadomo, jak często w praktyce z tytułów tych korzysta. Można podejrzewać, że skala zjawiska jest niewielka , jednak warto byłoby ją zbadać. W przypadku bowiem większej aktywności Państwa w tym zakresie ponoszone wydatki byłyby mniejsze.

Read More

Biura porad obywatelskich

Biura porad obywatelskich. Pozarządowe instytucje udzielające porad osobom w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana przez te biura polega na informowaniu ldientów o możliwych sposobach rozwiązania określonego problemu doradcy nie podejmują działań w imieniu ldientów i nie podejmują za nich decyzji. Pierwsze takie biura (Citizen Advice Bureaux) powstały w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej. Od początku lat dziewięćdziesiątych takie biura powstają również w Polsce.

Read More

Badania w zakładach karnych

Badania w zakładach karnych: – skazanych niereprezentowanych przez obrońcę, dotyczące między innymi przyczyn braku reprezentacji i możliwości uzyskania pomocy prawnej

Read More

Art. 103. [Uczestnicy postępowania]

1. Właściciele i użytkownicy wie-czyści oraz samoistni posiadacze nieruchomości objętych scaleniem i po-działem są uczestnikami postępowania w sprawie scalenia i podziału. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia ich o wszczęciu postę-

powania, chyba że mimo dołożenia należytej staranności adres tych osób nie został ustalony. Przepis art. 113 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych scale-niem i podziałem mogą wybrać ze swojego grona radę uczestników scalenia w liczbie do 10 osób. Rada ta posiada uprawnienia opiniodawcze.

Read More

Ankieterzy i ich wyniki

Ankieterzy mieli za zadanie porozmawiać zarówno z osobami nierepre- zentowanymi, jak i reprezentowanymi z wyboru i z urzędu, w odpowiednich proporcjach . Kryterium przy wyborze rozmówcy był zatem fakt reprezentacji lub jej braku oraz zróżnicowanie wydziałów sądów (ankieterzy byli proszeni, by liczba rozmówców będących stronami w sprawach karnych – gdzie najczęściej występują osoby reprezentowane przez adwokata – nie przekraczała 50%). W badaniach przeprowadzonych w sądach i w zakładach karnych ankieterzy (absolwenci Szkoły Praw Człowieka prowadzonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka) rozmawiali z następującymi grupami osób (w sumie 809 osób):

Read More

Alternatywne modele dostarczania pomocy prawnej

Rada Ministrów po konsultacji z adwokatami i radcami prawnymi powinna rozważyć wprowadzenie modeli dostarczania pomocy prawnej alternatywnych dla pomocy prawnej z urzędu (ex officio), na przykład:

Read More

Akty nabycia

Art. 5. [Akty nabycia] Bez przedstawienia zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych8a, a w przypadku ustanowienia w zezwoleniu specjalnych warunków – także dowodu z dokumentu urzędowego o ich spełnieniu, nie można dokonywać czynności prawnych oraz wpisów prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.

Art. C5.10[Naruszenie ustawy] 1. Nabycie nieruchomości przez cudzo-ziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne.

Read More

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania nieruchomości

W umowie o oddanie spółdzielniom oraz innym osobom prawnym nieruchomości grantowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków, innych urządzeń i lokali, ustala się cenę nieruchomości grantowej według stanu i wartości na dzień zawarcia umowy.

Wartość nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i 2, określa się zgodnie z przepisami działu IV rozdziahi 1 ustawy.

Stwierdzanie dotychczasowego prawa zarządu państwowych i komunalnych

Read More

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Art. 3. [Utworzenie agencji nadzór] 1. Tworzy się Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwaną dalej „Agencją”. Agencja jest państwową osobą prawną. 2.4a Zwierzchni nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa. Art. 4. [Siedziba] Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

Agencja, obejmując we władanie składniki mienia Skarbu Państwa, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Pań-stwa oraz osób trzecich.

Read More